Home 1042學位考試
週四, 24 三月 2016 20:41

[公告] 1042學期學位考試注意事項,請本學期擬提出之碩士班學生及指導教授留意申請期限

 

依本系碩士班修業規則規定:

本系研究生申請碩士學位考試,應依下列規定辦理:

一、申請期限: 第一學期:自完成註冊手續起至十一月三十日止。

                           第二學期:自完成註冊手續起至五月三十一日止。

       因特殊原因經指導教授同意,並專案簽請核定者,不在此限。

二、申請時,應填具「參加論文考試申請書」,並檢齊下列各項文件:

       (一)歷年成績單。

       (二)考試委員名冊一份。

       (三)論文摘要及大綱(包括緒論、文獻回顧及研究方法)。

       (四)第十一條第二款規定之任一英文能力證明或六學分本校「進階英文」 課程學分審核單。

       (五)學術期刊論文或會議論文全文影印本至少一篇,如已被接受但尚未發 表者須另檢附接受函。